ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Ön a gumijavitoanyagok.hu, internetes áruházában leadott megrendelésével Zátonyi Zoltán egyéni vállalkozó vásárlója lesz.

A gumijavitoanyagok.hu webáruházában történő megrendelés írásban kötött szerződésnek minősül. A megrendeléseket nyilvántartjuk, azok a rendelési szám alapján, a  későbbiekben bármikor visszakereshetőek. /A szerződéseket nem archiváljuk, és később sem férhető hozzá. Az online szerződéskötés magyar nyelven, a weboldalon leadott megrendelésekkel és azon információk alapjánk kerül rögzítésre, későbbiekben feldolgozásra.

A gumijavitoanyagok.hu Magyarországon működik, a webáruház nyelve magyar. 

A gumijavitoanyagok.hu és webáruház termékköre:

A gumijavitoanyagok.hu higéniai termékek, tisztítószerek, zöld termékek, takarítóeszközök, papírtermékek, adagoló rendszerek, szemeteszsákok, fóliák, eldobható termékek kaphatók.


A gumijavitoanyagok.hu és webáruház üzemeltetője

Zátonyi Zoltán Márton EV.

Székhely: 9751 Vép, Batthyány u. 19
Levelezési cím: 9751 Vép, Batthyány u. 19.

Telephely, üzlet: 9700 Szombathely, Sági u. 3.
Telefon: +3630-9360599

Kapcsolattartó: Zátonyi Zoltán
Adószám: 53424516-2-38
Nyilvántartási szám:  2593415

Nyilvántartó szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas megyei Adó- és Vámigazgatósága

Az eladó

Zátonyi Zoltán Márton EV.

Székhely: 9751 Vép, Batthyány u. 19
Levelezési cím: 9751 Vép, Batthyány u. 19.

Telephely, üzlet: 9700 Szombathely, Sági u. 3.
Telefon: +3630-9360599

Kapcsolattartó: Zátonyi Zoltán
Adószám: 53424516-2-38
Nyilvántartási szám:  2593415

Nyilvántartó szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas megyei Adó- és Vámigazgatósága

A gumijavitoanyagok.hu webáruház tárhelyszolgáltatója:

A tárhely-szolgáltató neve: WEBONIC Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@webonic.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.webonic.hu


A szerződés tárgya

A gumijavitoanyagok.hu weboldalon üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi árucikk.
Az árucikkek tulajdonságait, hozzájuk kapcsolódó információkat az árucikkhez tartozó oldalon tudhatja meg. A termékek mellett megjelenő képek illusztrációnak minősülnek, eltérhetnek a valóságtól.

A vételár kiegyenlítése

A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, melyek bruttó /Áfa-t is tartalmazó/áron vannak feltüntetve.

A kiszállítási lehetőségek: saját autó, DPD, fizetési lehetőségek: átutalás (külön megállapodás) előre utalás, utánvét 
Számlát a csomagban találja meg vagy személyes átvétel esetén személyesen adjuk át Önnek.

Bárminemű problémát, megrendelés módosítását, szállítási cím egyéb információk javítását kérheti munkanapokon 08:00-tól 16:00-ig a +3630-9360599-es telefonszámon vagy bármikor a info@zatonyiclean.hu email címen.

Szállítási feltételek, határidők

A szállítás csak magyarországi címre lehetséges.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz.

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk.

Ez – az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével – a megrendelés beérkezését követő 0-48 órán belül megtörténik.

A nyugta a csomagban megtalálható.

A megrendelő adatainak megadásakor egy olyan szállítási címet kell megadni, ahol az adott szállítási napon /a rendelés befogadásától számított kb. 2-3 munkanap/ napközben, 8.00-18.00 között fogadni tudják a küldeményt!
Ha a megrendelt termék valamelyike nincs raktáron, akkor munkatársunk e-mail-ben vagy telefonon értesíti a megrendelőt arról, hogy melyik termékre kell várni és mikorra várható a termék beérkezése illetve a szállítás.
Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol napközben akár cégünk, akár a kézbesítő munkatársai elérhetik a megrendelőt a csomaggal kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülő problémák kezelése érdekében. Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.

Az árucikkek cseréje

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termékek vételárát visszatérítjük Önnek.

Élelmiszer-biztonsági okokból eredeti csomagolásukból felbontott, élelmiszernek minősülő termékek /tea, kávé/kivételt képeznek a csere alól. A felbontott csomagolású termékeket nem áll módunkban kicserélni.

Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja a küldeményt, akkor a kiküldés újbóli kérésére a megrendelést a szállítási díj újbóli felszámolásával teljesíti, illetve a továbbiakban arra a névre és címre csak előre fizetés esetén teljesíti a megrendeléseket.

Kellékszavatosság


A fogyasztónak minősülő Vásárló a zatonyiclean.hu hibás teljesítése esetén a 

Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó adott okot.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó-val.
A Vásárló közvetlenül az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó  -tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 

Termékszavatosság 
 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatosság menüpontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az  nem felel meg a  forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a  termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az  ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a  gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállás joga

Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó a szolgáltatás terén etikusan és törvényesen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendeletben foglaltak szerint jár el.

A fenti kormányrendelet értelmében a vásárló a termék kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Elállási szándékát telefonon, e-mailben és postai úton is jelezheti. Ilyen esetben a terméket – élelmiszer (kávé) esetén eredeti, sértetlen csomagolásban – köteles visszajuttatni az eladónak.
Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó részére.
A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó részére az alábbi címre visszaküldeni.

A visszaküldés költsége a vásárlót terheli. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja.

Szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás észszerű költségeit.

Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó követelhető a termék jellégének és tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján az internetes kereskedelemmel kapcsolatban további információkat itt talál: link>>

A Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó minden ilyen esetben a kölcsönös megértés alapján jár el és a lehető legjobb megoldásra törekszik.

Panaszok kezelése

A vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy az üzemeltető tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait az üzemeltető, Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó elérhetőségein jelezheti. Zátonyi Zoltán Márton egyéni vállalkozó mindent megtesz azért, hogy a vevő panasza mindkét fél megelégedésére rendezve legyen.

Elérhetőségek

Címe: 9700 Szombathely, Sági u. 3.
Telefonszám: +3630-9360599

E-mail: info@zatonyiclean.hu
 

A vásárló a termékkel vagy az üzemeltető tevékenységével kapcsolatos panaszát a fenti elérhetőségek valamelyikén tudja bejelenteni. A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti. Az üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja. /Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a jegyzőkönyvet, a vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi./ Az írásbeli panaszt az üzemeltető a beérkezését követően 30 napon belül írásban megválaszolja. Az üzemeltető a panaszt elutasító álláspontját minden esetben köteles megindokolni.

További jogérvényesítési lehetőségek, felügyeleti szervek:

A vásárló és az üzemeltető között létrejött szerződések esetében a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
 • Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

  Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
 •  
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 •  

Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.

Telefon:  Tel.: 94/506-645, 94/312-356

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Web: http://www.vasibekelteto.hu/

 • A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
   
 • Bírósági eljárás kezdeményezése. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

Érvényesség/Alkalmazás

Jelen feltételek a Zátonyi Kereskedés (továbbiakban Eladó) termékeinek értékesítésére vonatkoznak, az Eladó és a Vevő közötti adásvételre érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel. A Vevő megrendelésével egyidejűleg elfogadja a Zátonyi Kereskedés. honlapján is közzétett általános szerződési feltételeket. 


A szállítási szerződés létrejötte / Megrendelés  
 

Vevő a megvásárolni kívánt terméket írásban – interneten, e-mail, valamint szóban – személyesen, vagy telefonon is megrendelheti.   A megrendelésben Vevőnek meg kell jelölnie a megvásárolni kívánt termék pontos, a Zátonyi Kereskedés termék/árlistájában szereplő megnevezését, kiszerelési egységét, mennyiségét. Szükség esetén Zátonyi Kereskedés. a megrendelés pontosítására hívja fel a Vevőt.   A szerződés a Vevő által tett megrendelés elektronikus levélben vagy írásban történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

Minden megrendelést munkanapon belül részletesen visszaigazolunk. Amennyiben nem kapja meg tőlünk a visszaigazolást, úgy azt kérjük haladéktalanul jelezze. Amennyiben a visszaigazoláson szereplő tételek nem egyeznek a megrendelt termékekkel úgy azt kérjük legkésőbb 1 munkanapon belül jelezze cégünknél, ezen túlmenően a megrendelés és visszaigazolás szállítási szerződésnek minősül és annak módosítására nincs lehetőség. 
 

Fizetési feltételek

Árak:     
 

Ahol máshogy nincs jelölve, ott az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t  tartalmazzák.

A webáruházban feltűntetett árak tájékoztató jellegűek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 


Árkedvezmények:

Általában árainkból egyedi esetekben tudunk kedvezményt biztosítani.
Akciós árainkból általában további kedvezményt nem tudunk nyújtani.   

Fizetési módok: 

A leszállított termékek árának kifizetése az Eladó által kiállított számla alapján történik. A fizetés egyéb megállapodás hiányában készpénzzel történik. A Vevő késedelmes fizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot köteles fizetni.   A szállító jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni. 
 

Szállítási feltételek  

A közölt szállítási időpontok – visszaigazolással egyidejűleg történik – tájékoztató jellegűek, melyek a beszállítóink és alvállalkozóink teljesítésétől függően, valamint egyéb előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak, ezért a késedelmesen történt szállításokért, illetve a késedelemből eredő károkért cégünk felelősséget nem vállal.

Garancia    

Az eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal. Továbbá minden beszállítói garanciát biztosítunk vásárlóink részére. Ezekkel kapcsolatban a „Beszállítóink” menüpontban tájékozódhatnak. Reklamációt csak a fent említett garanciális esetekben áll módunkban elfogadni.    

Szállítási költség/Csomagolási költség     

A szállítási költségek a vásárlót terhelik. Ezekkel kapcsolatban a „Áruátvétel” menüpontban tájékozódhatnak.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com